Live Communicatie & Events Live Communicatie & Events

Privacy statement

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met ons privacybeleid. Uw gegevens worden nooit aan derden verkocht en/of verstrekt!

www.eastside.nl
Laatst bijgewerkt op 23 november 2022

Bescherming persoonsgegevens
Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. East Side zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Over ons
East Side | Live Communicatie & Events
H.N. Werkmanweg 15
2031 BA Haarlem
info@eastside.nl
KvK 08052793

East Side is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

1. Welke gegevens verzamelen we?
Wanneer u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een contactformulier heeft ingevuld of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, wordt u gevraagd uw gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • website
 • bedrijfsnaam
 • straat en huisnummer
 • postcode en woonplaats
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld tijdens een persoonlijk gesprek, in correspondentie en telefonisch

Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens over uw gezondheid, ras etc.) tenzij dat nodig is voor de uitvoering van onze dienst en dan alleen met uw toestemming.

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag gebruiken wij persoonsgegevens?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om goederen en diensten bij u af te leveren
 • om de overeenkomst die klanten of partners met East Side aangaan financieel en administratief te kunnen afhandelen
 • om klanten, partners of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor deze verkregen zijn en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit reglement.

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief die we maximaal 6x per jaar versturen. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink. U kunt ons ook een e-mail sturen dat u geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen. Uw gegevens worden tot 3 maanden bewaard nadat u uw abonnement heeft opgezegd.

3. Geautomatiseerde besluitvorming
East Side neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
East Side bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Hiervoor wordt een termijn van zeven jaar gehanteerd na de laatste opdracht/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal East Side zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Delen van persoonsgegevens met derden
East Side deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
East Side blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt East Side uw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Iedere persoon heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens. Indien een betrokkene van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de betrokkene vragen heeft over dit Privacy Statement, kan de betrokkene East Side bereiken via telefoon 023 5512 220 of per e-mail: info@eastside.nl.
East Side wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

7. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
East Side neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via telefoon 023 5512 220 of per e-mail: info@eastside.nl.

8. Wijzigingen in het Privacy Statement
East Side behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. East Side adviseert de betrokkenen dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.
Het huidige privacy statement is bijgewerkt op 23 november 2022.

Recente Projecten

SHIMANO EUROPE

Eindejaarsevent

MIN. OCW - KANSENGELIJKHEID

Regiodagen Passend Onderwijs

Fotografie: Marleen Schlichting

Spoorwegmuseum

Strategisch advies eventkalender